Procedura upadłości likwidacyjnej

 

Choć wciąż pojawiają się informacje o upadłości likwidacyjnej i upadłości układowej, to każda upadłość ogłoszona od 2016 roku jest wyłącznie upadłością likwidacyjną. Skutek wprowadzonych zmian to usunięcie pojęcia upadłości układowej, natomiast właściwym określeniem staje się ogłoszenie upadłości. Warto dokładniej zdefiniować pojęcie upadłości likwidacyjnej oraz wyjaśnić, jakie są podstawy jej ogłoszenia dla przedsiębiorców.

Efekty upadłości likwidacyjnej

firma w upadłości likwidacyjnejNa skutek zmian, które zostały wprowadzone w 2016 roku możliwe jest albo ogłoszenie upadłości albo otwarcie procesu restrukturyzacji. Pod pojęciem upadłości kryje się postępowanie zawsze otwierane przez sąd wobec niewypłacalnego dłużnika. Jej celem jest pełna likwidacja majątku, choć niekoniecznie likwidacja samego dłużnika. Szczególnym przypadkiem jest firma w upadłości likwidacyjnej. W dużym uproszczeniu oznacza to sprzedaż majątku firmy oraz ściągnięcie przysługujących należności, tak więc czynności zmierzające do spieniężenia majątku upadłego. Jest to o tyle istotne, aby możliwe było wypłacenie pozyskanych w ten sposób sum wierzycielom. Przez lata pojawiały się wątpliwości, czy po zlikwidowaniu majątku upadłego przedsiębiorstwa oraz zaspokojeniu długów przez syndyka taki podmiot może nadal działać. Zdarzają się bowiem takie upadłości, w przypadku których dochodziło do pełnego zaspokojenia wierzycieli.

Zgodnie z wprowadzonym przepisem po zakończeniu postępowania upadłościowego syndyk ma obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie podmiotu z odpowiedniego rejestru, jak KRS albo CEiDG. Dodatkowo to sąd ogłasza upadłość firmy po przeprowadzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości, które nie jest jeszcze samym postępowaniem upadłościowym, a jedynie badaniem czy wniosek pochodzi od podmiotu uprawionego. Może być to dłużnik albo wierzyciel.